FacebookVKontakteПодписаться на RSS

Глава XVIII: Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю

Стаття 259. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю
Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюють спецiально уповноваженi на те органи та iнспекцiї, якi не залежать у своїй дiяльностi вiд власника або уповноваженого ним органу.
Центральнi органи державної виконавчої влади здiйснюють контроль за додержанням законодавства про працю на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що перебувають у їх функцiональному пiдпорядкуваннi.
Вищий нагляд за додержанням i правильним застосуванням законiв про працю здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокурорами.
Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюють професiйнi спiлки та їх об'єднання.

Стаття 260. Державний нагляд за охороною працi
Державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi здiйснюють:
Державний комiтет України по нагляду за охороною працi;
Державний комiтет України з ядерної та радiацiйної безпеки;
органи державного пожежного нагляду управлiння пожежної охорони Мiнiстерства внутрiшнiх справ України;
органи та заклади санiтарно-епiдемiологiчної служби Мiнiстерства охорони здоров'я України.

Стаття 263. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та Рад народних депутатiв у галузi охорони працi
Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i Ради народних депутатiв у межах вiдповiдної територiї:
забезпечують реалiзацiю державної полiтики в галузi охорони працi;
формують за участю профспiлок програми заходiв з питань безпеки, гiгiєни працi i виробничого середовища, що мають мiжгалузеве значення;
здiйснюють контроль за додержанням нормативних актiв про охорону працi.

Стаття 265. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю
Особи, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Кол-во просмотров: 262

Комментарии

Для того, чтобы оставить комментарий на сайте, залогиньтесь или зарегистрируйтесь, пожалуйста.